«Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο (ETS No 176) εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 19 Ιουλίου 2000, υπογράφτηκε στη Φλωρεντία στις 20 Οκτωβρίου 2000 και κυρώθηκε από τη χώρα μας με τον ν. 3827/2010  (Α 30) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου». Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Τοπίο είναι η πρώτη διεθνής συνθήκη αφιερωμένη σε όλες τις διαστάσεις του τοπίου. Στους στόχους της Σύμβασης περιλαμβάνονται η προώθηση, εκ μέρους των συμβαλλόμενων μερών, της εφαρμογής πολιτικών τοπίου που καλύπτουν την προστασία, τη διαχείριση, τον σχεδιασμό των τοπίων και η οργάνωση της Ευρωπαϊκής, αρχικά, και επιπρόσθετα της Διεθνούς συνεργασίας σε ζητήματα τοπίων, μετά και από την έναρξη ισχύος (1.7.2021) του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης (CETS No. 219). 

Το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο συνιστά την αναγνώριση, εκ μέρους των Κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης και των λοιπών Μερών της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο, της σημασίας του τοπίου σε παγκόσμιο επίπεδο ως ουσιώδους συνιστώσας του περιβάλλοντος χώρου για τον άνθρωπο.

 Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Τοπίο, εφαρμόζεται σε ολόκληρη την  πικράτεια των Μερών και καλύπτει φυσικές, αγροτικές, αστικές και περιαστικές περιοχές. Συμπεριλαμβάνει γη, εσωτερικά ύδατα και θαλάσσιες περιοχές. Αφορά σε τοπία που θα μπορούσαν να θεωρηθούν εξαιρετικά αλλά και τοπία χωρίς ιδιαιτερότητα ή υποβαθμισμένα. 

Ο Πανελλήνιος Φωτογραφικός Διαγωνισμός Τοπίου απευθύνεται στο ευρύ κοινό, στους πολίτες των τοπικών κοινωνιών των οποίων τα φωτογραφιζόμενα τοπία συνιστούν το περιβάλλον διαβίωσής τους σε κάθε Περιφέρεια της χώρας, σε όσους ασχολούνται ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά με τη φωτογραφία, σε Μέλη ΜΚΟ που εργάζονται για θέματα Τοπίου και χερσαίου ή θαλάσσιου Περιβάλλοντος, σε επαγγελματίες, φοιτητές και ερευνητές επιστημών του χώρου κ.α. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη".